PROJEKT "EDUKACJA SZANSĄ NA SUKCES"

Jesteś tu: » Strona główna » PROJEKT "EDUKACJA SZANSĄ NA SUKCES"

 

 

Pragniemy poinformować, iż w Zespole Szkół w Krynicy Morskiej realizowany jest projekt pt.:

 

„Edukacja szansą na sukces”

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2.1 Edukacja ogólna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od sierpnia 2016 r. do lipca 2018 r.

 

Głównym celem projektu „Edukacja szansą na sukces” jest: poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach. Celem szczegółowym projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 68 uczniów, poprzez organizację dodatkowych zajęć nastawionych na kształtowanie kompetencji kluczowych. Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano wyposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania.

 

Planowane efekty: Realizacja powyższych celów bezpośrednio wpłynie na rozwój kompetencji u 68 uczniów Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej w ramach realizacji zajęć dodatkowych w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaplanowany w projekcie zakup wyposażenia bazy dydaktycznej przyczyni się do podniesienia jakości i atrakcyjności procesu nauczania.

 

Realizacja zaplanowanych działań w projekcie odpowiada na zdiagnozowane potrzeby naszej Placówki oraz przyczyni się bezpośrednio do podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Krynicy Morskiej.

 

Wartość projektu: 189 793,34 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 180 303,67 zł

Opracowanie: szkolnastrona.pl